مقیاس خود اثر بخشی

روانشناسی

مقیاس خود اثر بخشی

 مقیاس خود اثر بخشی

چقدر تاثیر گذار هستید؟
The Self – Efficay Scale

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من