مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

روانشناسی

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

The Specific Interpersonal Trust Scale: Women
Cinthia Johnson – George& Walter Swap
چقدر قابل اعتماد هستید؟
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید. 

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من