آزمون گرایش سلطه گری

روانشناسی

آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری

Sample Dominancee Tendency Inventory

برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده , بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید , به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در مورد هر کدام از آن ها بنویسید که آیا رفتار توصیف شده همان کاری است که شما در طی ماه گذشته انجام داده اید با خیر. اگر پاسخ آری است , آن گاه مشخص کنید که آیا شما آن رفتار را در طی آن مدت "بندرت" , "گهگاه" یا " اغلب" انجام داده اید. 

 
این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من