پرسشنامه هوش هیجانی شوت

روانشناسی

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

هوش هيجاني شوت توسط شوت و همكاران در سال 1998 و براساس الگوي اوليه هوش هيجاني ماير و سالووي(1990) ساخته شد.اين مقياس شامل 33 جمله توصيفي مانند «هنگاميكه من داراي خلق مثبت (مانند شادي) هستم. حل مشكلات براي من آسانتر است»مي باشد،اين مقياس 3 مولفه دارد که عبارتند از:
-مولفه تنظيم هيجان: که شامل سوالهاي13,14,16,17,20,23,26,27,30,31مي باشد
-مولفه ارزيابي و بيان هيجان: که شامل سوالهاي3,4,9,10,11,15,18,19,22,25,29,33 مي باشد
-مولفه بهره براري از هيجان: که شامل سوالهاي1,2,5,6,7,8,12,21,24,28 مي باشد.

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من