پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

نظرسنجی ها

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه 

Innovative organizational climate questionnaire

این پرسشنامه شمل 24 جمله توصیفی در مورد سازمان شما است. لطفا با توجه به مقیاس زیر نظر خود را اعلام نمایید.

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من