پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

نظرسنجی ها

پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

 پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

Sociavility and Activity and Emotionality Scale (EASS).by Amold Buss & Robert Plomin.

این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می باشد. شما می توانید آنرا ویرایش کرده و یا اقلام اطلاعاتی و قالب دلخواه (فونت، رنگ و عکس) دلخواه خود را براحتی ایجاد نمایید.

افزودن به فرم های من