بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه قاطعیت

1- رد درخواست اتومبیل از شما

2-تعریف و تمجید کردن یک دوست

3-درخواست لطف و عنایت از دیگری

4-مقاومت در مقابل فشار و اصرار فروشنده

5-عذرخواهی کردن در صورتی که اشتباه از شما باشد

6-رد کردن درخواست ملاقات خصوصی یا شرکت کردن در یک جلسه

7-قبول کردن ترس خود و درخواست تجدید نظر

8-تذکر به فردی که با او صمیمی هستید، در صورتی که گفتار یا رفتار شما او را ناراحت کند.

9-درخواست افزایش حقوق یا پایه

10-قبول جهل خود در بعضی زمینه ها

11- رد کردن درخواست پول قرضی از شما

12-پرسیدن سوالات شخصی

13-متوقف کردن یک دوست پرحرف

14-درخواست انتقاد سازنده کردن

15-پیشقدم شدن برای گفتگو با یک شخص غریبه

16-تحسین و تمجید از شخصی که شما به او علاقه دارید و یا رابطه شما با او رمانتیک است

17-تقاضای قرار ملاقات خصوصی یا شرکت در جلسه با دیگری

18-درخواست وقت ولاقات مجدد از شخصی که درخواست اولیه شما را برای ملاقات رد کرده باشد

19-قبول مبهم بودن یک نکته مورد بحث و درخواست تصریح یا روشن سازی آن

20-درخواست شغل کردن

21-پرسیدن از دیگری که آیا شما او را رنجیده خاطر کرده اید یا نه

22-به دیگری بگویید که از او خوشتان میاید یا نه

23-درخواست پذیرایی شدن وقتی که انتظار این کار میرود، مثلا وقتی که در رستوران هستید

24-گفتگوی بی پرده با کسی که از رفتار شما انتقاد کرده است

25-پس دادن اشیاء یا اقلام ناقص در یک فروشگاه یا رستوران

26-ابراز نظر مخالف با کسی که با او در حال صحبت هستید

27-مقاومت در مقابل درخواست رابطه صمیمی وقتی که به آن تمایل ندارید

28-تذکر دادن به دیگری وقتی که احساس میکنید عمل او نسبت به شما منصفانه نبوده است.

29-قبول یا رد کردن درخواست دیگری برای قرار ملاقات خصوصی

30-خبر خوبی درمورد خود به دیگران دادن

31-مقاومت کردن در مورد فشار برای مصرف مشروبات الکی

32-مقاومت در مقابل درخواست غیر منصفانه یک شخص مهم

33-ول کردن کار

34-مقاومت در مقابل فشار برای مصرف مواد مخدر

35-گفتگوی بی پرده با کسی که از کار شما انتقاد میکند

36-درخواست پس گرفتن چیزی که از شما قرض گرفته شده است

37-قبول کردن تحسین یا هدیه دیگری

38-ادامه گفتگو با کسی که با شما مخالفت میکند

39-تذکر به دوست یا همکار وقتی که گفتار یا رفتارش شما را ناراحت میکند

40-تذکر دادن یا درخواست توقف به کسی که شمارا در مقابل جمع ناراحت میکند

بدون عنوان