بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه پرخاشگری

لطفا جملات زیر را بخوانید و گزینه ای که با ویژگی های شما انطباق دارد را علامت بزنید

1-برخی مسائل جزئی و ناچیز مرا عصبی میکند

2-وقتی به وقایع گذشته نظر میکنم بی اختیار رنجیده خاطر میشوم

3-کارهای زیادی را انجام میدهم که بعدا احساس پشیمانی میکنم

4-وقتی چیزی مانع تحقق یافتن برنامه ها و نقشه هایم میشود عصبانی میشوم

5-از بی انصافی دیگران عصبانی میشوم

6-تحمل شکست و ناکامی برایم خیلی دشوار است

7-حتی وقتی عصبانیت خود را از دیگران مخفی مینمایم ، مدتی طولانی در باره آن فکر میکنم

8-بعضی دوستانم عاداتی دارند که مرا بسیار خشمگین میکند

9- خودم را سرزنش میکنم

10- از کاراهای احمقانه دیگران عصبانی میشوم

11-بار سنگینی روی دوشم احساس میکنم

12-وقتی مورد انتقاد قرار میگیرم شدیدا خشمگین میشوم

13-ار تاخیر و تعلل دیگران عصبانی میشوم

14-وقتی حرفم به کرسی نمیشیند خیلی دلگیر میشوم

15-وقتی عصبانی میشوم کنترلی روی حرفهایم ندارم

16-وقتی خشمگین میشوم به دیگران دشنام میدهم

17-آنقدر خشمگین میشوم که رفتارهای غیر منطقی از من سر میزند

18-در مواضع فکری خود مقاوم و پایدار هستم

19-وقتی از کوره در میروم توی گوش دیگران میزنم

20-آنقدر عصبانی میشوم که چیزی را پرتاب مبکنم

21-افکار بدی در سر میپرورانم که مرا دچار شرمندگی میکند

22-دیگران مرا فردی خشن و پرخاشگر میشناسند

23-اگر در مغازه ای فروشنده ای با من بدرفتاری کند جار و جنجال راه می اندازم

24-اگر فردی مطلبی احمقانه بگوید حقش را کف دستش میگذارم

25-اگر راننده یک اتومبیل در حین عبور از کنارم رعایت احترام را نکند بر سر او فریاد میزنم

26-به هر شخصی که به من یا خانواده ام توحین کند درگیر میشوم

27-اگر فردی به من صدمه بزند من هم به او صدمه میزنم

28-به ورزشهای خشن علاقه دارم

29-مردمی که آزارم میدهند ، دلشان کتک میخواهد

30-وقتی دیگران با من مخالفت میکنند با آنها جر و بحث میکنم