بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ

پرسشنامه ای که در دسترس شماست، صرفاً از جهت جمع آوری اطلاعات برای تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. افزایش سطح اعتبار نتایج این تحقیق و دستیابی به راه حلهای مناسب حل مسئله، بستگی به میزان دقت و درستی پاسخ های صادقانه و واقعی شما با مشخص کردن علامت ضربدر در یکی از چهار وضعیت مورد نظر دارد.
جنسیت

وضعیت تاهل

نوع استخدام

جنسیت مدیر مرکز آموزشی

ضعیفمتوسطخوبعالی