بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

چک لیست نظارت و ارزیابی عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت

این فرم شامل بخش های 1 تا 4 ارزیابی می باشد

بخش 1: مشخصات ارزیاب

  : :

بخش 2 : مشخصات دفتر

نوع پروانه

 

نشانی مندرج در پروانه با محل بازدید انطباق

بخش 3 : وضعیت و اطلاعات پرسنلی

دارنده پروانه در دفتر حضور

دفتر مورد بازدید داراي پرونده آموزشی و پرسنلی جهت کارکنان شاغل

افراد شاغل در دفتر کارت شناسایی

کارکنان دفتر لباس فرم

آشنایی مسوول و کارکنان دفتر با مفاد دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه هاي ابلاغی

نحوه رفتار و برخورد پرسنل با مشتریان

بخش 4 : تجهیزات و امکانات

تجهیزات موجود در دفتر

ساعت کار در دید مشتریان نصب

ساعت کار اعلام شده رعایت

انواع خدمات قابل ارایه به مشتریان در تابلو اعلانات اطلاع رسانی