بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

تست سلامتی

دراین فرم شما قادر خواهید بود تاحدودی از وضعیت فیزیکی میزان خواب ورزش و مشکلات تنفسی و قلبی پرسنل خود اگاه شوید

ایا دخانیات مصرف میکنید

ایا خواب عمیق و راحتی داریدویا بطور کلی ازوضعیت خواب خود راضی هستید

کدامیک از ورزشهای زیر را انجام میدهید

ایا در زمان انجام این ورزشها احساس تنگی نفس ویا گرفتگی در قفسه سینه میکنید

ایا دوست دارید در برنامه چک اپ شش ماهه ما شرکت کنید