بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

خلاقیت

هدف: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
نحوه تکمیل: در سالهای اخیر آزمونهای چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای خلاق ایجاد کردیده است در حالی که هر یک از آنها به نوبه خودمفید هستند ولی آنها به حد کافی شبکه پیحیده رفتارها و به ویژه خصوصیاتی همچون رفتار, نگرش , انگیزش , ارزش , منافع و سایر متغیرهایی که فرد را برای تفکر خلاق آماده می کند را بوشش نمی دهد.
برای رسیدن به یک معیاری که بتواند سطح وسیعتری از ویژگیهای خلاق بودن را تحت پوشش خود قرار دهد ابزاری تهیه گردیده که به طور تفصیلی به این ویژگی ها می پردازد .
لطفا عبارات زیر را به دقت مطالعه نموده و با توجه به مقیاس موردنظر گزینه ای که بیشتر با ویژگی شما تطبیق دارد را انتخاب نمایید (گزینه را با علامت دایره مشخص کنید)

الف- کاملا موافقم
ب- موافقم
ج- مخالفم
د- کاملا مخالفم

قبل از تکمیل پرسشنامه به این نکته توجه داشته باشید که سعی نکنید که این طور فرض کنید که شخص خلاق و به هر عبارت چگونه پاسخ می دهد و شما هم بر آن اساس پاسخ دهید بلکه گزینه ای را انتخاب کنید که به نظر شما درست است.
کاملا موافقموافقمخالفکاملا مخالف