بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه توصیف جو سازمانی-مدرسه

Describe the organizational climate questionnaire
ساخته شده توسط :علی اجاقی (1377)
عبارات زیر جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر نظر خود را مشخص کنید.
1= خیلی کم...2= کم... 3= متوسط... 4= زیاد... 5= خیلی زیاد...
خیلی کم کممتوسطزیاد خیلی زیاد