بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

دانش آموز عزیز با سلام
پرسشنامه ای که در دست شماست، برای بررسی نگرش شما در مورد برخی از آ سیبهای اجتماعی مثل (سرقت
پرخاشگری _ مواد مخدر _ مسائل جنسی _ خودکشی و فرار از خانه )است. لطفا هر سوال را با دقت بخوانید و موافقت و مخالفت خود را با علامت زدن مشخص کنید. از همکاری شما تشکر و قدردانی میکنم.
کاملا موافقموافقبدون نظرمخالفکاملا مخالف