بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

به نام خدا
دانش آموزان گرامی باسلام و سپاس از همکاری شما.
پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور بررسی میزان آشنایی دانش آموزان با برخی دعاها و زیارات اسلامی طرح شده است. لطفا میزان آشنایی خود را با دعاها و زیارات زیر با علامت مشخص کتید.
سن سال پایه :

شغل پدر :

شغل مادر :

درآمد خانواده :

خیلی زیاد زیاد متوسطکم خیلی کم اصلا