بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

آزمون مفهوم خویشن - بک (26 ماده)

Beck self - Concept Test BSCT
لطفا در هر یک از صفات و خصوصیاتی که در زیر ارائه شده است. خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی که در مورد شما درست ترین است , علامت بزنید.
1- قیافه ام ...

2- معلوماتم...

3- حرص و طمع من ...

4- شوخ طبعی من ...

5- هوش من ...

6- محبوبیت من ...

7- مرتب بودن و پاکیزگی من ...

8- موفقیتم ...

9- حافظه من ...

10- جذابیت من ...

11- مهربانیم...

12- شخصیت ...

13- تنبلیم ...

14- از نظر ورزشکاری ...

15- خودخواهی من ...

16- توانایی خواندن و بیان من ...

17- وضع ظاهر من ...

18- خلق و خوی من ...

19- استقلال من ...

20- در به اتمتم رساندن کارها...

21- کمرویی من ...

22- در یادگیری چیزی ...

23- حسادتم ...

24- تلاش و سخت کوشی من ...

25- بیرحمی من ....

26- توانایی خواندن و بیان من ...