بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

در این تست به هیچ وجه منظور نشان دادن "محسنات" یا "معایب" نیست. این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند . به عبارت دیگر صحبت از پاسخ "صحیح"یا "غلط" نیست زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این تست باید مشخص گزدد چگونگی بودن یا احساس کردن است که اگز با صداقت بیان شوند دیگر به خودی خود خوب یا بد نیستند.
شما باید سوال ها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را بین دو امکان ("بله"-"نه" یا آنکه "الف"-"ب") انتخاب کنید و دور پاسخ مورد انتخاب خود یک دایره بکشید.
یک پاسخ یا امکان بین بینی [بینا بینی] نیز پیش بینی شده است که به سورت "بین این دو"نوشته شده و در نتیجه ردیف پاسخ های هر سوال به صورت (بله, بین این دو , نه) درآمده است. اما توصیه نمی شود که از این پاسخ استفاده کنید.سعی کنید خود را به یکی دو پاسخ اصلی ( بله,نه) قانع کنید و پاسخ "بین ای دو" را انتخاب نکنید; مگر آن که واقعا چاره ای نداشته باشید. در این مورد بهتر است که سوال را از نو بخوانید و هر کلمه را سبک سنگین کنید ( بخصوص قیدهای : خیلی , بسیار , اغلب ,.... ) و موقغیت مورد نظر را در تمام اشکال ممکن مجسم کنید. پاسخ "
بله بین این دونه

48- از بین اعداد مقابل ، کدام یک با دو عدد دیگر فرق دارد؟

بله بین این دونه

الفبین این دوب

بله بین این دو نه

73- نسبت “بزوری“ به “هرگز“مثل نسبت “نزدیک "است به :

74- اگر قرار بود که برای اخذ تصمیم در مورد یکی از اقدامات زیر رای می دادید، کدام یک را انتخاب می کردید؟
الف- به همه توده های مردم یک زبان بین المللی آموخته شود.
ب- به فرد حق داده شود که زندگی جنسی خود را بنا به تشخیص و عقل خود هدایت کند نه آن که از قوانین اخلاقی سنتی تبعیت کند.

75- آیا طبیعتا خجالتی هستید و در حضور کسانی که دارای موقعیت برتری ،هستند یا از لحاظ مرتبه یا تجربه از شما بالاترند، نارسایی های خود را حس می کنید؟

76- آیا تمایل دارید به :
الف- یک خوش بینی تقریبا بدون تشویق؟
ب- یک بدبینی تقریبا احتیاط آمیز؟

77- آیا بهتر است که جمعه با تاکید بیشتری به عنوان روز وظایف عبادی در نظر گرفته شود؟

78- آیا اغلب اتفاق می افتد بذله هایی را که به ذهنتان میرسد، به زیان دیگران (که گاهی سزاوار آنند) بیان کنید؟

79- آیا اتفاق افتاده است که از صحبت های بدخواهانه ای که پشت سر شما گفته اند، صحبت هایی که هیچ پایه و اساسی نداشته اند، ناراحت شوید؟

80- آیا حتی پسر از صرف قهوه یا چای در آخر شب می توانید به خوبی بخوابید؟

81- آیا صبر می کنید تا کاملا از آن چه می گویید مطمئن گردید و بعد وارد بحث شوید؟

82- کدام یک از فعالیت های زیر را ترجیح می دهید :
الف- امرین های بدنی را ؟
ب- بازی های فکری را؟

83- آیا تمایل دارید که بسیار محتاط باشید و احساسات دیگران را مثلا با اجتناب از دادن تذکرات سرسری که بعدا موجب تاسف شما کردند، در مدنظر داشته باشید؟

84- آیا خواستار آن هستید که در روزنامه ها جای مهمتری به شما بدهند
الف- جایی که به کاشفان می دهند؟
ب- جایی که به کشتی گیران مشهور یا به کسانی که در مسابقات بزرگ مقام ،اول را کسب می کنند، می دهند؟

85- آیا گاهی تذکراتی می دهید که خود به طور جدی به آن ها اعتقاد ندارید،بلکه برای آن است که با مفتضح کردن دیگران تفریح کنید؟

86- آیا کار شما کاری است که مستلزم دقت بسیار در تمام جزنیات است؟

87- آیا شما را به عنوان شخصی می شناسند که دارای قریحه درون نگری هستید؟

88- آیا بدون دلیل از نوعی حیوان دچار وحشت می شوید؟

89- آیا دوست دارید :
الف- ادعا کنید که می توانید با مشکلات، هر زمان که پیش آیند، مقابله کنید؟
ب- برنامه کاری ترتیب دهید تا تمام مشکلات را قبل از اجرا حل کنید

90- آیا در مجموع والدین خود را تحسین می کنید؟

91- ایا می توانید چنان به شدت خود را به یک کار خلاق یا یک کار جالب ‌دلبسته سازید که برایتان نداشتن یک دوست صمیمی کاملا علی السویه باشد؟

92- فکر می کنید که برای شما حل کردن کدام یک از مسانل زیر مهم تراست :
الف- مشکلات سیاسی جهان جدید؟
ب- مساله جهت گیری اخلاقی جهان جدید؟

93- آیا اتفاق می افتد که حالات هیجانی شما باعث شوند که حتی در برابر چشم خود به عنوان یک فرد بی منطق جلوه گر شوید؟

94- آیا دوست دارید که دائما نوع کار خود را عوض کنید؟

95- آیا :
الف- اکر مردم نشان ندهند که به اندازه کافی قدر شما را می دانند، در مقابل،این وضع بی تفاوت می مانید؟
ب- یا اگر به اندازه کافی قدر شما را ندانند روحیه خود را از دست می دهید؟

96- آیا این احساس را دارید که چندین بار و اخیرا متهم به خطایی شده اید که آن را مرتکب نشده اید؟

97- فکر می کنید که در ازدواج باید زنی را (شوهری را) ترجیح داد که
الف- دارای آن چنان وجهه ای باشد که دیگران را به تحسین وادار کند؟
ب- یا بازخورد و رفتار وی در مقابل زندگی اساسا جنبه معنوی داشته باشد :یا آن که از قریحه خنری برخوردار باشد؟

98- آیا دوست دارید در یک گروه آن کسی باشید که آن گروه و کارهای آن را آن چنان خوب می شناسد که می تواند خود را در راس دیگران قرار دهد؟

99- آیا بیشتر شخصی هستید لجباز و متمایل به پیروی از افکار خاص خود و بدون توجه به عقاید دیگران؟

100- اکر در اجتماع دفعتا در مرکز توجه یک گروه قرار بگیرید،ناراحت می شوید؟

101- آیا روحیه انتقادی شما بر اثر خواندن نوشته هایی که هدف های تیلیغاتی در آن ها گنجانده شده اند اغلب به اسانی برانگیخته و بیدار می شوند؟

101- آیا روحیه انتقادی شما بر اثر خواندن نوشته هایی که هدف های تیلیغاتی در آن ها گنجانده شده اند اغلب به اسانی برانگیخته و بیدار می شوند؟

102- آیا غالبا از خود ناراضی هستید وهمراه و همراه با آن احساس می کنید که به اندازه دیگران توانایی ندارید؟

103- آیا احتیاط ذاتی شما معمولا مانع می شود که با یک شخص از جنس مخالف خود که او را نمی شناسید ولی بسیار دلفریب است باب کفتگو را بگشایید؟

104- رابطه "ترکیب کردن " با"مخلوط کردن "مثل رابطه "گروه"،است با:

105- آیا آن قدر درد معده کشیده اید که از خود بپرسید آیا من زخم معده دارم؟

106- کدام یک از کسرهای زیر مقابل این خط از نوع دوکسر دیگر نیست؟

107- ترجیح می دهید که به کدام یک از دو شغل زیر اشتغال داشته باشید:

الف- راهنمای حرفه ای برای جوانانی که در جستجوی شغلی هستند؟
ب- مدیر یک موسسه صنعتی ؟

108- وقتی افراد مقتدری سعی می کنند که شما را وادار به کاری کنند آیا معمولا تمایل دارید درست به عکس آن عمل کنید؟

109- آیا دوست دارید که در مجامع بسیار متعددی مانند میهمانی ها یا مجاس شادی شرکت کنید؟

110- آیا معمولا نفرت دارید از این که در چیزهای بسیار شخصی شما را یاری دهند مثلا مستخدمین برای این امور در خدمت شخص شما باشند؟

111- آیا دوره هایی وجود دارند که شما احساس بدخلقی کنید و در آن :دوره ها مایل به دیدن کسی نباشید
الف- بسیار به ندرت
ب- اغلب اوقات

112- آیا دوست دارید که طرح های خود را شخصا تنظیم نمایید بدون آن که دیگران فکرهایی را در مورد آن ها به شما القا، کنند و بدون آن که با .آن ها بحث کنید؟

113-آیا این احساس را دارید که کفتگو با افرادی که بسیار خشک و پای بند عادات اجتماعی هستند شما را ناراحت می کند، چون از حساسیت .لازم برخوردار نیستند؟

114- در مجموع مصاحبت کدام یک را بیشتر ترجیح می دهید
الف- کتاب را؟
ب- اشخاص را؟

115- آیا به آسانی درباره هر موضوعی که فکر خود را به آن مشغول می دارید، تمرکز حاصل می کنید؟

116- وقتی کاری را شروع کرده اید که روزها یا ماهها به طول می انجامد، فکر می کنید که :
الف- می توانید به آسانی در هر لحظه آن را کنار بگذارید و استراحت کنید؟
ب- تا کار تمام نشود مشکل است بتوانیدآن را کنار بگذارید و استراحت کنید؟

117- اگر بنا باشد که چیزی را درباره موضوع معینی بیاموزید، ترجیح می دهید از چه طریق این کار را انجام دهید:
الف- در جریان بحث های هدایت شده؟
ب- با خواندن کتاب درباره موضوع در مناسب ترین موقع؟

118- فکر می کنید که اغلب ما آنقدر گرفتار عیوب هستیم که اگر چشم پوشی متقابل در کار نباشد ، زندگی غیرقابل تحمل تر می شود؟

119- وقتی از شما می خواهند که پس از انجام دادن وظایف خود و در پی یک روز کامل کاری ، اضافه کار کنید، آیا
الف- هرگز هیچ احساس ناراحتی از خود نشان نمی دهید؟
ب- آشکارا نشان می دهید که ناراضی هستید؟

120- ترجیح می دهید افرادی که با شما کار می کنند
الف- شما را تنها بگذارند؟
ب- عادت کنند که هر موقع که دلشان خواست به دیدن شما بیایند؟

121- گمان می کنید که اجتناب از موقعیت هایی که باید در آن ها از آرامش خود منصرف شوید، برایتان لازم است، زیرا که این موقعیت ها برای شما خستگی مفرط به بار می آورند؟

122- به کلماتی که در مقابل این جمله قرار گرفته اند نگاه کنید و از بین آن ها کلمه ای را که نوع آن با کلمات دیگر متفاوت است ، انتخاب کنید

123- آیا گرایش دارید که به همان اندازه( یا بیشتر) دوستانی از جنس مخالف خود داشته باشید یا دوستانی هم جنس خود؟

124- وقتی دوستانی برای خود انتخاب می کنید بیشتر به این نکته توجه دارید که
الف- معاشرت با آن ها مطبوع و آسان است
ب- از پاره ای از جنبه های اخلاقی خوب و از ذوق سلیم برخوردارند

125- کدام یک از کارهای زیر را ترجیح می دهید :
الف- کار یک پیشخدمت رستوران را؟
ب- کار یک نجار را( البته در شرایط مساوی)؟

126- آیا وقتی کار سختی در پیش دارید، می لرزید، عرق می کنید و نگران می شوید؟

127- نسبت " شگفتی "به " عجیب " مثل "ترس " است به:

128- آیا گرایش دارید که در حضور افراد بالاتر از خود عصبی و نا آرام باشید؟

129- آیا غالبا خواب هایی می بینید که بسیار تکان دهنده اند و خواب شما را آشفته می سازند؟

130- وقتی که یک کار بدنی یا ذهنی انجام می دهید چه وقت نیاز به استراحت دارید:
الف- فقط پسر از آن که اشخاص دیگری که به همان نوع کار مشغول بوده اند از پا درآمده باشند
ب- پیش از این که هیچ کدام از آن ها چنین نیازی را احساس می کنند .

131- آیا معمولا میزان موفقیت خود را در کار یا در ورزش با مردم در.میان می گذارید بدون توجه به این نکته که لازم است صبر کنید تا آن ها از شما بپرسند؟

132- آیا می توانید خود را به عنوان یک شخص جامعه طلب ( یک اشخص اجتماعی)که با میل و علاقه صحبت می کند بدانید؟

133- اگر من چهار سال مسن تر از برادرم هستم که شش سال است به دنیا آمده سن من دوسال پیش حقدر بوده است ؟

134- آیا دارای خصیصه هایی هستید که به دلیل وجود آن ها خود را بیشتر مردم برتر می دانید؟

135- آیا تمایل دارید به این که :

االف. از پذیرفتن این فکر امتناع کنید که بیشتر مردم از نظر ذهنی اندکی عجیبند کرچه خود آن ها این مطلب را قبول ندارند؟
ب. یا چنین فکری را می پذیرید؟

136- وقتی برای خوابیدن به رختخواب می روید آیا تمایل دارید که قبل از به خواب رفتن مدتی بیدار بمانید؟

137- آیا ترجیح می دهید :
الف- به یک سرود دسته جمعی در یک عبادتگاه در کنار یک روحانی گوش دهید؟
ب-یا به یک آهنگ والس در یک مهمانی در کنار دوستان؟

138- آیا از این که رفتار شما را مغایر با عادات معمول جامعه یا عجیب بدانند ناراحت می شوید؟

139- آیا شکست این اثر را دارد که :
الف. در شما کوشش هتی جدیدی برانگیزد؟
ب. شما را از دنبال کردن خط رفتاری که در آن قرار گرفته اید مایوس کند؟

140-آیا برایتان اسان است که استراحت کنید و به هیچ چیز اهمیتی ندهید وقتی که چنین کاری برایتان امکان پذیر است؟

141- آیا عادت دارید :
الف- به سرعت تصمیم بگیرید؟
ب- یا به کندی و با احتیاط در راه یک تصمیم گام بر می دارید؟

142-آیا در فعالیت های گروهی نقش مهمی ایفا می کنید؟

143-وقتی دوستان شما کار جدیدی را طرح ریزی می کنند، تمایل دارید که آن ها را در چه جهتی سوق دهید؟
الف- در جهت احتیاط و شاید بدبینی؟
ب- در جهت خوشبینی و شهامت؟

144- وقتی مجبور هستید فعالیتی نکنید آیا مشغول چرت زدن می شوید،به خط کشیدن روی کاغذ می پردازید یا با انگشتان خود به چنین فعالیت هایی مبادرت می ورزید؟

145- فکر می کنید بیشتر مردم اگر فقط سعی می کردند و اگر از خود پشتکار نشان می دادند، در زندگی موفق می شدند؟

146-آیا فکر می کنید بیشتر مشکلات زمان ما ناشی از:
الف- کمبود هوش و تربیت است؟
ب- سوء نیت و کمبود درک درست ذاتی است؟

147- نسبت "تپه" به "کوه"مثل"دریاچه"است به

148- آیا:
الف- از ابراز بی حوصلگی نسبت به کسانی که رفتاری نامعقول دارند، اجتناب می کنید؟
ب- به مردم نشان می دهید که درباره آن ها چه فکر می کنید؟

149- ایا وکالت دادگستری را بر خلبانی ترجیح می دهید (البته در صورت تساوی سایر شرایط)؟

150- آیا مشهورید به این که :
الف- سرسخت هستید و روحیه انتقادی در شما بیش از حد معمول است ؟
ب- زندکی را آسان می گیرید و از خود تفاهم نشان می دهید؟

151- آیا فکر می کنید که وقتی مساله تصمیم گیری مطرح است مردم باید :
الف- از احساسات و آرمان هایی که به آن ها آموخته اند، تبعیت کنند؟
ب- با خونسردی و به شیوه منطقی استدلال کنند تا به نتایج مورد نظر خود .دست یابند، و به این ترتیب آشکارا عقل و احساس را از یکدیگر جدا سازند؟

152- آیا به نظر شما حرف زدن و از حفظ سخن گفتن در مقابل جمعیت زیاد، کار مشکلی است ؟

153- اگر اتفاق بیفتد که ضمن صحبت با گروه کوچکی از اشخاص متوجه شوید که یک یا دو نفر از آن ها کمرو هستند آیا :
الف- آن ها را تشویق می کنید که چیزی بگویند؟
ب- یا آن که در لحظاتی که مکالمه قطع می شود، شما از فرصت استفاده می .کنید که خود حرف بزنید؟

154- اگر در یک کارخانه سازنده لوازم مکانیکی کار می کردید
الف- ترجیح می دادید که در قسمت تهیه طرح های دقیق کار کنید؟
ب- یا با خریداران احتمالی محصولات کارخانه مذاکره کنید؟

155-آیا از اختلالات کوارشی رنج می برید، مثلا در اوقاتی که بیشتاز معمول کار می کنید
الف- به ندرت
ب- فراوان

156- ترجیح می دهید که :
الف- مهندس باشید.
ب- یا استاد جامعه شناسی؟

157- آیا دوست دارید که لباس پوشیدن شما
الف- جلب توجه نکند و یا به طرزی باشد که معمولا مورد قبول دوستان شماست؟
ب- کمی سلیقه شخصی در آن به کار رفته باشد و تاکید بر رنگ ها و پارچه ها به نحوی بیانگر شخصیت باشد؟

158- اکر در مورد یک شخص قانع شده باشید که نادرست و خودخواه ،است، آیا سعی می کنید که این امر را به او ثابت کنید، حتی اکر این کار شما را بسیار ناراحت کند؟

159- آیا ترجیح می دهید که :
الف- گزارش جنگ های روز ، گزارش های سیاسی یا نظامی بخوانید؟
ب- یا یک رمان تخیلی را که جنبه احساساتی داشته باشد؟

160- آیا شما از اشخاصی هستید که واکش هیجانی آن ها نسبت به جنبه های هنری، چنان شدید است که درک درست واقعیات را در آن ها تحت الشعاع قرار می دهد، مثلا ایا واکش در شما به حدی است که نمی توانید در ،خانه ای که بد تزیین شده زندگی کنید حتی اکر این منازل از جهات دیگر .دارای مزایایی باشند؟

161- آیا شما خود را به منزله شخصی می دانید که به آسانی اقناع می شود و در جستجوی دقت عمل نیست؟

162- وقتی در راه رسیدن به یک هدف که برایتان با ارزش است، با موانع جدی روبرو می شوید، آیا:
الف- خود را با این وضع ، از طریق یافتن هدف دیگری که تقریبا به همان ذاندازه ارضا کننده است، سازش می دهید
ب. به تلاش بی امان خود علیرغم مشکلات فزایند ادامه می دهید

163- آیا گاهی وسط شب از خواب بیدار می شوید و به دلیل دلواپسی هایی که دارید خوابیدن مجدد برایتان مشکل است ؟

164 اگر بنا بود که یک طرح سازند ٠ تهیه می کردید ٠ ترجیح می دادید که مطابق کدام یک از دو روش کار کنید :
الف. با کمیته ای مرکب از افراد با لیاقت و علاقمند به تحقیق آن ؟
ب. به وسیله خودتان با کمک یکی دو نفر که زیر نظر شما کار می کنند؟

165-آیا معمولا شما را به عنوان یک فرد اهل عمل می شناسند؟

166-اگر درباره شما این طور اظهار نظر کنن که شما شخصی هستید که از صحبت کردن خوشتان می اید و هربار که فرصت کفتگو با شخص :دیگری دست می دهد احساس می کنید که دل خود را خالی کرده اید ٠ آیا فکر .می کنیدکه
الف. این قضاوت غلط است
ب. درست وصف حل شماست

167- ترجیح می دهید استادی داشته باشید که
الف. نسبت به شما بی توجه باشد و بگذارد کارتان را به میل خود اداره کنید؟
ب. شما را دائما زیر نظر بگیرد و مطالبی را به شما القا کند

168- ترجیح می دهید در کجا با دوستان خود قرار ملاقات بگذارید
الف. در یک کافه شلوغ و پر مشتری
ب. در یک محل تجمع گزیده و دنج

169- اگر بنا بود سه نوع سرگرمی داشتیده کدام یک از دو ردیف سرگرمی زیر را انتخاب می کردید
الف. نوازندکی دریمک ارکستر بازی بریج بازی فوتبال
ب.عکاسی تهیه مجموعه یا سنگ های مختلف قایق سواری

170- آیا وقتی کسل هستید، این کسالت را با کفتن نکاتی که دیگران را آزرده می سازد نشان می دهید
الف- به ندرت
ب- غالبا

171- وقتی مردم را در اتوبوس می بیند، آیا دوست دارید وقتتان را به این بگذرانید که از خود بپرسیدآن ها به چه کاری مشغولند، به چه چیزی فکر .می کنن، و از این قبیل افکار؟

172- وقتی که یک حریف یا یک رقیب دارید، آیا می توانید با تمام نیرو با او مبارزه کنید بدون آن که احساس خصومت یا حسادت نسبت به او داشته :باشد؟

173- رابطه "قند" با "چای" مثل رابطه"انمک" است با

174- آیا ترجیح می دهید که شبی را :
الف- با کارکردن به تنهایی بگذرانید
ب- یا در یک میهمانی بدون آن که هدف خاصی داشته باشید؟

175-نسبت "داشتن" به "ثروتمند" مثل "دانستن" است به :

176- آیا گاهی فکر می کنید که مردم اکثرا به آن اندازه ای که برازنده حسن نیت شما باشد، در مقابل شما خوب و با ملاحظه نیستند؟

177- کدام یک از کلمات مقابل این سطر با دو کلمه دیگر تناسب ندارد

178- فکر می کنید واکسن زدن به بچه های خیلی کوچک، بی رحمی است و والدین باید این حق را داشته باشند که خواستار تعویق واکسیناسیون شوند؟

179- آیا :
،الف- وقتی شما در جمع قرار می گیرید احساسات خود را به آسانی و فوری نشان می دهید؟
ب- یا آن ها را در خود نگه می دارید؟

180- آیا فکر می کنید که حفظ قدرت نظامی مهمتر از سعی در گسترش اتحاد با دیگر ملل است؟

181- آیا ترجیح می دهید که :
الف- فرصت هایی برای آزمایش احساسات درونی خود بیابید؟
ب- یا از این موقعیت ها اجتناب کنید؟

182- نوع کدام یک از اشیا، مقابل این سطر از نوع دو شئ دیگر متفاوت است؟

183-آیا در زمینه مسانل اجتماعی شما را به عنوان شخصی می دانند که :
الف- با تفاهم و آرمان نگر هستید؟
ب- خشن و اهل عمل هستید؟

184- آیا دارای این احساس هستید که می توان شخصیت شما را به آسانی درک کرد و بسیاری از اشخاص شما را درک و با شما هم احساسی می کنند؟

185- آیا ترجیح می دهید که یک بعد از ظهر بیکاری خود را :
الف- در یک نمایشگاه آثار هنری بگذرانید؟
ب- یا بادوستان دور یک میز بازی کنید؟

186- آیا هیچگاه یک احساس ناگهانی ترس یا خطر مبهم ، بدون آن که دلیل قابل قبولی داشته باشد، در شما به وجود آمده است ؟

187- آیا به هر یک از سوال های قبلی
الف- با علامت گذاشتن روی همین نسخه پاسخ داده اید؟
ب- یا روی پاسخنامه جداگانه علامت زده اید؟

شریفی ، حسن پاشا نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت انتشارات سخن نظر کارشناسی سایت روان سنجی: تست شدیدا نیازمند ویرایش است