بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

Aggressive questionnaire
لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر , گزینه ای را که بیشتر با ویژگی های شما انطباق دارد , انتخاب کنید.
الف= همیشه .ب=گاهی اوقات .ج=به ندرت .د= هرگز
همیشهگاهی اوقات به ندرت هرگز

برگرفته از : ساعتچی. محمود, کامکاری. کامبیز عسکریان . مهناز .آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش.1389