بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

این پرسشنامه در یک پایان نامه دوره کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی قم انجام شده است.
دانش آموز گرامی:
یکی از شرایط زندگی سعادتمند، برخورداری از یک زندگی شاد است. در این مطالعه محقق در صدد است تا میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی را بررسی نماید. تجارب و نقطه نظرات شما در تحقق این مهم میتواند بسیار سودمند باشد. انتظار میرود با مطالعه دقیق مولفها و انتخاب گزینه مورد نظر ما را مورد لطف قرار دهید. مطمئن باشید اطلاعات مربوط به شما کاملا محرمانه تلقی شده و فقط در تجزیه و تحلیل مورد استفاده مقرار میگیرد.
جنسیت :

پایه تحصیلی :

سوالات پرسشنامه شادکامی

سوالات پرسشنامه شادکامی

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-