بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز»

این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند درستی این جملات را، در ارتباط با خودتان را در زیر مشخص کنید.
کاملا درست کاملا غلط