بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز

موارد زیر را با دقت بخوانید، 12 مورد نوشته شده است که هر یک دارای چهار گزینه است . در مقابل گزینه ای که انتخاب می کنید؛ علامت بزنید. فقط یکی از گزینه ها را علامت بزنید گزینه ای را انتخاب کنید که ترجیح می دهید، لازم نیست که حتما بتوانید آن را انجام دهید.
اگر انتخاب یک گزینه برایتان دشوار است، گزینه ای را که بیشتر ترجیح می دهید انتخاب کنید.
1-

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-