بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش گرایش به حجاب و عوامل موثر بر آن

خیلی زیادزیاد کم خیلی کم