بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

Ways Of Cooping (Lazarus)
برای پاسخ به عبارت های پرسشنامه، یک موقعیت پر تنش را مجسم کنید. در مورد پرتنش ترین موقعیتی را که در هفته پیش تجربه کرده اید، فکر کنید.
منظور ما از موقعیت پرتنش، موقعیتی است که برای شما دشوار یا آزار دهنده بوده است؛ خواه این که شما از آن چه اتفاق افتاده احساس درماندگی کرده اید، یا تلاش چشمگیری را برای درگیر شدن با آن موقعیت انجام داده اید. این موقعیت می تواند خانواده شما، دوستان یا هر عامل مهم دیگری را در برگیرید. قبل از پاسخ دادن به این عبارت ها در مورد جزئیات این موقعیت پرتنش، فکر کنید( مثلا جایی که اتفاق افتاد، فردی که درگیر شد، عمل شما و اهمیت آن برای شما) چه هنوز درگیر این موقعیت باشید و چه قبلا اتفاق افتاده باشد، باید پرتنش ترین موقعیتی باشد که در طی هفته گذشته کاملاً تجربه کرده اید. برای پاسخ دادن به هریک از عبارتها، لطفاً این موقعیت پرتنش را در ذهن خود مجسم کنید.
هر عبارات را به دقت بخوانید و در جای مناسب و در مقابل شماره هر عبارت در پاسخنامه، علامت بگذارید.
به کار نبرده ام تا حدی به کار بردم بیشتر مواقع به کار بردمزیاد به کار بردم ...