بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه ای را که ملاحظه می کنید، به منظور انجام یک تحقیق علمی در زمینه بررسی میزان محبوبیت معلمین دوره راهنمایی و ویژگی یک معلم خوب تهیه شده است، بنابراین خواهشمند است با دقت و حوصله به سوالات زیر پاسخ دهید.
جنسیت :

پایه :

موافقبی نظرمخالف