بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

Innovative Behavior Questionnaire
این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفاً کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید.
1= کاملاً مخالف 2= مخالف 3= متوسط 4= موافق 5= کاملاً موافق
12345