بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

پاسخگوی گرامی: پرسشنامه ی حاضر به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است و هدف آن بررسی عوامل مرتبط با خشونت در خانواده می باشد. از آنجا که پاسخ های شما برای این بررسی بسیار ارزشمند است با پاسخ های صحیح و دقیق خود ما را در این امر یاری فرمائید
قبلا از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم.

2- میزان تحصیلات شما

3- نوع شغل

4-

6- میزان تحصیلات همسرتان

7- شغل همسرتان

11- آیا پدر و مادر شما ، با یکی از آنها شما را تنبیه بدنی نموده اند؟

11- آیا پدر و مادر شما ، با یکی از آنها شما را تنبیه بدنی نموده اند؟

12- آیا پدر و مادر شما ، با یکی از آنها به شما ناسزا گفته اند ؟

13- آیا پدر و مادر شما ، با یکی از آنها بر سر شما داد و فریاد زده اند؟

14- آیا پدر و مادر شما، با یکی از آنها با شما قهر و اخم بیش از یک شبانه روز در یک وعده کرده اند؟

15- آیا پدر و مادر شما به یکدیگر توهین و ناسزا گفته یا به هم بی احترامی نموده اند؟

16- آیا پدر شما و مادرتان دعوای همراه ضرب و شتم نموده اند؟

17- آیا پدر و مادر شما با یکدیگر قهر و اخم می کرده اند؟

18- آیا پدر شما یا مادرتان یکدیگر را از منزل بیرون کرده اند؟

19- آیا پدر و مادر شما، بعضی از اشیاء را به طرف یکدیگر پرتاب نموده اند؟

19- آیا پدر و مادر شما، بعضی از اشیاء را به طرف یکدیگر پرتاب نموده اند؟

21- تا چه حد خویشاوندان نزدیک شما در زندگی تان دخالت می نمایند؟

22- آیا پدر و مادرشوهرتان، یا یکی از آنها شوهر شما را تنبیه بدنی نموده اند؟

23- آیا پدر و مادرشوهرتان، به شوهر شما توهین و ناسزا گفته اند؟ یا بی احترامی نموده اند؟

24- آیا پدر و مادرشوهرتان، بر سر شوهرتان، داد و فریاد زده اند؟

25- آیا پدر و مادرشوهرتان، با شوهر شما قهر و اخم (به مدت طولانی) نموده اند؟

26- آیا پدر و مادرشوهرتان، به یکدیگر توهین و ناسزا گفته اند یا به هم بی احترامی نموده اند؟

27- آیا پدرشوهر شما و مادرشوهرتان دعوای همراه ضرب و شتم نموده اند؟

28- آیا پدر و مادرشوهر شما ، با یکدیگر قهر و اخم نموده اند؟

29- آیا پدرشوهر یا مادرشوهرتان یکدیگر را از منزل بیرون کرده اند؟

30- آیا پدر و مادرشوهر شما بر سر یکدیگر داد و فریاد زده اند؟

31- آیا پدر و مادرشوهر شما ، بعضی از اشیاء را به طرف یکدیگر پرتاب نموده اند؟

32- تا چه حد خویشاوندان نزدیک همسرتان در زندگی تان دخالت می نمایند؟

33- ممنوعیت ملاقات شما با دوستان؟

34- ممنوعیت ملاقات شما با والدین و خویشاوندان؟

35- حبس کردن شما در منزل یا اطاق؟

36- قطع کردن تلفن شما؟

37- جاسوسی و تعقیب شما؟

38- ندادن خرجی به شما؟

39- کنترل دائمی مخارج شما؟

40- پنهان کردن میزان درآمدش از شما؟

41- مخالفت با اشتغال شما در خارج از منزل؟

42- آیا همسر شما از مواد مخدر یا الکل استفاده می نماید؟