بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

هوش فرهنگی CQS

همکار گرامی , میزان توافق خود را با هریک از جملات زیر بین عدد 1 ( کمترین میزان توافق) تا 7 (بالاترین میزان توافق) مشخص سازید.
1234567