مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل –گوکلن

روانشناسی

مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل –گوکلن

مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل –گوکلن

(میشل گوکلن) 49 ماده


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴