مقیاس خود اثر بخشی

روانشناسی

مقیاس خود اثر بخشی

 مقیاس خود اثر بخشی

چقدر تاثیر گذار هستید؟
The Self – Efficay Scale


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس : تهران - خیابان فاطمی - بین خیابان پنجم و ششم - پلاک 128 واحد 6