آزمون گرایش سلطه گری

روانشناسی

آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری

Sample Dominancee Tendency Inventory

برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده , بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید , به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در مورد هر کدام از آن ها بنویسید که آیا رفتار توصیف شده همان کاری است که شما در طی ماه گذشته انجام داده اید با خیر. اگر پاسخ آری است , آن گاه مشخص کنید که آیا شما آن رفتار را در طی آن مدت "بندرت" , "گهگاه" یا " اغلب" انجام داده اید. 

 

افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴