پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

نظرسنجی ها

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه 

Innovative organizational climate questionnaire

این پرسشنامه شمل 24 جمله توصیفی در مورد سازمان شما است. لطفا با توجه به مقیاس زیر نظر خود را اعلام نمایید.


افزودن به فرم های من