پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

نظرسنجی ها

پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل 

در این تست به هیچ وجه منظور نشان دادن "محسنات" یا "معایب" نیست. این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند . به عبارت دیگر صحبت از پاسخ "صحیح"یا "غلط" نیست زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این تست باید مشخص گزدد چگونگی بودن یا احساس کردن است که اگز با صداقت بیان شوند دیگر به خودی خود خوب یا بد نیستند.
شما باید سوال ها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را بین دو امکان ("بله"-"نه" یا آنکه "الف"-"ب") انتخاب کنید و دور پاسخ مورد انتخاب خود یک دایره بکشید.
یک پاسخ یا امکان بین بینی [بینا بینی] نیز پیش بینی شده است که به سورت "بین این دو"نوشته شده و در نتیجه ردیف پاسخ های هر سوال به صورت (بله, بین این دو , نه) درآمده است. اما توصیه نمی شود که از این پاسخ استفاده کنید.سعی کنید خود را به یکی دو پاسخ اصلی ( بله,نه) قانع کنید و پاسخ "بین ای دو" را انتخاب نکنید; مگر آن که واقعا چاره ای نداشته باشید. در این مورد بهتر است که سوال را از نو بخوانید و هر کلمه را سبک سنگین کنید ( بخصوص قیدهای : خیلی , بسیار , اغلب ,.... ) و موقغیت مورد نظر را در تمام اشکال ممکن مجسم کنید. پاسخ " 


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس دفتر مرکزی : تهران - نارمک - خ فرجام - خ باقری - کوچه صالحی پلاک ۱۱۴ واحد ۴