پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

نظرسنجی ها

پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

 پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

Sociavility and Activity and Emotionality Scale (EASS).by Amold Buss & Robert Plomin.


افزودن به فرم های من

ژرف پردازان مهر

شرکت ژرف پردازان مهر
شماره ثبت : 446182
شناسه ملی : 14003753544
تلفکس : 88990701-021
آدرس : تهران - خیابان فاطمی - بین خیابان پنجم و ششم - پلاک 128 واحد 6